Skip to main content

Infostats databas

Sveriges bredaste plattform för samhälls- och marknadsanalys

Vad behöver du veta? Sannolikheten är stor att du kan hitta den samhällsstatistik du letar efter i Infostats databas. Färdig att använda och förberedd för att du ska kunna filtrera fram relevanta perspektiv.

Samhällsstatistiken i Infostats databas täcker bland annat följande övergripande områden och växer hela tiden.

Se även Infostats egna undersökningar av allmänhetens vanor och värderingar.

Arbetsliv

Arbetslöshet och sysselsättning · Arbetsmarknadsåtgärder · Matchning · Arbetsmiljöfrågor · Fackliga frågor · Lönestatistik · Sjukskrivningar och rehabilitering

Befolkning

Folkmängd · Flyttmönster · Demografi · Familjemönster · Befolkningsförändringar och prognoser · Befolkningens ursprung

Boende och fastighet

Bostadsmarknaden · Bostadsbestånd · Byggande · Allmännyttan · Ägarmönster och överlåtelser · Bostadsbrist · Markanvändning · Byggprocessen · Ekonomiska nyckeltal inom byggsektorn

Energi

Elproduktion · Energianvändning · Elpriser och energihandel · Fossila bränslen · Sol- och vindkraft · Drift och nätfrågor

Infrastruktur och kommunikation

Flygtrafik · Kollektivtrafik · Tele- och IT-nätet · Post- och paketdistribution · Järnvägsnätet · Vatten och avlopp · Vägnätet · Bilar · Elbilar · Laddinfrastruktur · Bil- och lastbilstrafik · Olyckor

Invandring och integration

Asylsökande · Integrationsinsatser · Integrationens utfall · Invandringens storlek och sammansättning · Migrationsströmmar · Storlek och mönster i mottagandet

Jämställdhet och jämlikhet

Löneskillnader · Chefspositioner · Yrkesstatistik · Arbetstid · Otrygghet och brott · Ekonomiska skillnader · Familjeekonomi · Föräldrafrågor · Skillnader i hälsa · Skillnader i makt och inflytande

Klimat, miljö och natur

Föroreningar och utsläpp · Natur · Återvinning och avfall · Jordbruk, skog och fiske · Ekologiska produkter · Grönområden · Vatten

Kultur och fritid

Kultur · Media och IT · Kulturella och kreativa näringar · Nöjen och uteliv · Fritid · Sport och friluft · Bibliotek

Näringsliv

Bank och finans · Detaljhandeln · Export och import · Företagsstatistik · Industri · Försäkring · Investeringar · Livsmedel · Motorindustrin · Tjänstesektorn · Turism och nöje

Offentlig ekonomi

Kommunernas och regionernas ekonomiska nyckeltal · Kommunernas och regionernas intäkter och utgifter · Skatter · Statsbudgeten översikt · Statsbudgetens anslag · Statens ekonomiska utfall per anslag · Statsskuld

Omsorg och sociala frågor

Barnomsorg · Äldreomsorg · Ekonomisk utsatthet · Funktionsvariation och LSS · Missbruksfrågor · Social utsatthet · Tillsyn

Ordning och säkerhet

Anmälda brott · Domar och påföljder · Bränder · Olyckor · Polisen · Kriminalvården · Uppklarning · Kostnader · Utredningstider · Utryckningar · Nedlagda ärenden · Skjutningar och detonationer

Politik, val och opinion

Valresultat · Väljarstatistik · Politiska styren i kommuner och regioner · Opinionsläget · Väljarnas dagordning och förtroende · Opinionen i sakfrågor · Statistik om politiker och politiska församlingar

Privatekonomi

Offentliga bidragssystem · Boende · Deklarationer · Inkomster · Sparande och tillgångar · Konsumtion · Pensioner · Skulder och utgifter

Samhällsekonomi

BNP och RNP · Inkomstfördelning · Inflation · Konjunkturindikatorer · Hushållens konsumtion · Bostadspriser · Råvarupriser · Bidragsförsörjning

Utbildning och forskning

Befolkningens utbildning · Grundskolestatistik · Gymnasiestatistik · Forskningsanslag · Forskningsresultat · Högskolestatistik · Vuxenutbildning · Särskoleutbildning · Skolmiljö och elevhälsa

Vård och hälsa

Folkhälsa · Diagnoser · Vårdinsatser · Dödlighet och dödsorsaker · Läkemedelsanvändning · Sjuktal · Psykisk hälsa · Tillgänglighet och köer · Livsstil · Tandvård · Vårdförtroende

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt