Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Positiv trend för kärnkraft

I Infostats senaste undersökning (12/2022) inom energifrågor ser vi ett ökat stöd för kärnkraften. På ett år har stödet ökat med 10 procentenheter, från 51% till 61%. Fler är positiva och färre är negativa eller har ingen uppfattning. Det är där förändringen ligger.

Av särskild vikt är förändringen bland yngre, som historiskt har varit mer skeptiskt inställda till kärnkraften, men nu ser det ut att förändras. Hos yngre ökar stödet mest och det ligger nära till hands att det är elkrisen som har fått de yngre att ompröva sin syn på kärnkraft.

 

 

Undersökning genomförd av Infostat.
Fråga: Hur är din allmänna inställning till följande metoder för elproduktion?
Delfråga (Energikälla)Kärnkraft, Solkraft, Vattenkraft, Vindkraft
Svarsalternativ: Positiv, Varken eller, Negativ, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 1550
Målgrupp: Allmänheten
Period: 2022-12-14 – 2022-12-20

Metodteknisk bakgrundsinformation
Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt