Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ränteökningar drabbar särskilt barnfamiljer

  • Read time: 4 minutes

Mer än var tionde barnfamilj som skulle få mycket svårt att betala eller behöva flytta om bolåneräntan höjs med tre procentenheter.  

Nya resultat från en undersökning som databolaget Infostat låtit genomföra visar att barnfamiljer är mer än dubbelt så utsatta som andra. 11 procent av barnfamiljerna uppger att de skulle behöva flytta eller få betalningssvårigheter om räntan höjs med tre procentenheter. 

Riksbanken lämnade torsdag den 28 april besked om att de höjer styrräntan med 0,25 procentenheter och flaggar för fler höjningar under året.

 

 

Information om undersökningen 

 

Fråga: Om räntan på bolånet höjdes med 3 procentenheter, hur skulle det påverka dig? (3 procentenheter innebär en höjning av räntekostnaden med 2 500 kr per månad och miljon, före eventuellt ränteavdrag) 

Svarsalternativ: Jag skulle bli tvungen att flytta till billigare boende, Jag skulle kunna bo kvar, men jag skulle få mycket svårt att betala, Jag skulle kunna bo kvar, men min ekonomi skulle påverkas, Jag skulle inte påverkas märkbart, Har inget bolån, Vet ej/Ej svar 

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 1460 

Målgrupp: Allmänheten 

Period: 2022-02-16 – 2022-02-23 

Beställare: Infostat

Metodteknisk bakgrundsinformation

Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt