Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Analysera enkätundersökningar på ett nytt sätt

  • Analys
  • Read time: 5 minutes

Infostat har lanserat kraftfulla funktioner för att ta analysen av enkät- och opinionsundersökningar till en ny nivå. De intressantaste resultaten hittar man ofta genom att korsa enkätsvaren med samhällsstatistik. Nu går det enkelt i Infostat.

Hur skiljer sig vanor, prioriteringar och uppfattningar åt beroende på hur levnadsförhållandena ser ut på orten? För att få svar på intressanta frågor behöver man veta mer om bostadsorterna. Tänker medborgarna annorlunda om kollektivtrafiken i tätbefolkade kommuner än i glest befolkade? Tänker man annorlunda om bostadsfrågor i områden där bostadspriserna är höga? Om man enkelt skulle kunna kombinera enkätresultat med valfri samhällsstatistik öppnar sig mängder med möjligheter och upptäckter. Nu går det i Infostat.

Exempel 1. Kollektivtrafik

Vilken betydelse har geografin för hur kollektivtrafiken fungerar?

Här har användaren plockat fram andelen som svarar ”Bra” på frågan om hur man tycker att kollektivtrafiken fungerar där man bor. Därefter har användaren valt att dela upp svaren i olika grupper baserade på befolkningstätheten i hemkommunen. Det räcker att välja måttet Befolkningstäthet i menyn för att genast få fram ett diagram som visar svaret.

Andelen som svarar ”Bra” på frågan om hur man tycker att kollektivtrafiken fungerar där man bor. Resultatet visas för kommuner uppdelade på vilken befolkningstäthet det är i kommunen. Man är betydligt mindre nöjd med kollektivtrafiken där man bor glest.

Exempel 2. Bostadsfrågor

Varierar engagemanget för bostadsfrågor över landet? Antagligen, men hur stor är skillnaden och hur hänger det ihop med bostadspriserna på orten?

Här har användaren först tagit fram ett diagram på andelen som anger ”Bostäder” som en av de politiska sakfrågor som man tycker är viktiga just nu. Därefter har användaren valt bostadspriset per m² för bostadsrätter i menyn för att dela upp svaren mellan de delar av Sverige där bostadspriserna är höga och låga. Användaren får genast fram ett diagram som visar svaret.

Andelen som anger ”Bostäder” som ett av sina svar på frågan om vilka politiska sakfrågor man tycker är särskilt viktiga just nu. Resultatet har delats upp på hur höga priserna är på bostadsrätter i kommunen där man bor. Där bostadspriserna är höga tycker väsentligt fler att bostäder är en viktig politisk fråga.

Väldiga möjligheter

Alla Infostats undersökningar kan analyseras på det här sättet. All kommunstatistik i Infostats databas finns omedelbart tillgänglig för att söka efter samband. Det behövs bara ett par klick. Nu blir det enkelt att hitta svar som tidigare skulle krävt massor av tidsödande manuellt analysarbete.

Ett par exempel

  • X-partiet har ökat i opinionen. Har uppgången framför allt skett i kommuner där X-partiet gick bra i det senaste valet, eller vinner partiet ny mark?
  • Allmänhetens ekonomiska förväntningar börjar vika. Spelar det någon roll hur arbetsmarknaden ser ut där man bor eller hur finanserna ser ut i den egna kommunen?

Kombinationsmöjligheterna är närmast oändliga. Vad behöver din organisation veta mer om?

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt