Skip to main content

Infostats ranking av Sveriges kommuner

Bäst att leva 2023

Vad visar rankingen?

Bäst att leva 2023 är en nykonstruerad kommunranking som tagits fram av Infostat på uppdrag av nyhetstidningen Fokus. Kommunrankingen görs utifrån ett boendeperspektiv. Den ger en sammanvägd bild av de lokala förutsättningarna för vardagslivet i kommunen.

Utgångspunkten är faktorer som har betydelse för hushållen vid valet av bostadsort. Kommunrankingen speglar de praktiska förutsättningarna för en typfamilj. Valet av var man bor eller vill bo handlar i botten om unika individuella prioriteringar.

Rankingens fokus på boendeperspektivet innebär att den innehåller en rad faktorer som en kommun själv har små eller inga möjligheter att påverka. Det betyder i sin tur att rankingen inte nödvändigtvis återspeglar hur välskött en kommun är. Däremot återspeglar rankingen kommunernas lokala för- och nackdelar för typfamiljen.

Vad är speciellt?

Eftersom konstruktionen är ny är det inte meningsfullt att jämföra förändringar i rankingresultat från tidigare mätningar. Rankingen har flera nyheter.

 • Utgångspunkten är lokalområden, inte kommungränser. Som boende påverkas man på gott och ont av situationen runt området där man bor, oavsett på vilken sida kommungränsen någonting ligger. Därför är många mått beräknade på analyser av alla lokalområden i kommunen. Kommunens resultat beräknas då som en sammanvägning av lokalområdena i proportion till deras folkmängd.
 • Trygghet är allt viktigare. Allmänheten sätter nu trygghetsfrågor som de allra viktigaste när man väljer var man bor. Trygghetsdelen i Bäst att leva 2023 tar huvudfokus på gängrelaterad brottslighet eftersom den skapar mest otrygghet.
 • Ekonomin är viktig. Boendekostnader är centrala för hur hushållsekonomin går ihop. Men även löner, kommunalskatter och hushållens driftskostnader varierar. Måtten inom privatekonomi ger en samlad bild av hur hushållskalkylen för en typfamilj ser ut. Attraktiva orter kan vara väldigt dyra medan mer obemärkta orter kan visa sig vara mycket prisvärda.

 

Så har beräkningen gjorts

Kommunens totalresultat baseras på en sammanvägning av nio delområden som vägts samman med följande vikter: Utbildning och skola (13 %), Vård (5 %), Jobb och karriär (15 %), Infrastruktur (12 %), Trygghet (15 %), Serviceutbud (10 %), Fritid (6 %), Privatekonomi (21 %), Offentlig ekonomi (3 %).

Kommunen med högst sammanvägt värde ges totalresultatet 100, kommunen med lägst värde ges resultatet 1 och övriga totalresultat är kommunernas värden i proportion till dessa kommuner.

Vikterna avser att representera delområdenas relativa betydelse för en typisk familj, med utgångspunkt från Infostats undersökningar av allmänhetens prioriteringar vid förändrat boende.

Varje delområden består av ett antal mått. Poängen 1–5 per delområde beräknas på hur mycket kommunens värden inom delområdet avviker från snittkommunen (standardavvikelsen).

 

Delområden och mått

Utbildning och skola

 • Förskola, kvalitetsindex (baseras på andel behörig personal, andel inskrivna barn samt personaltäthet), år 2021. Källa: RKA/SCB.
 • Grundskola, genomsnittligt meritvärde åk 9 (närmaste högstadieskola per lokalområde). VT 2022. Källa: Skolverket/Infostat.
 • Tillgång till gymnasieskolor (antal gymnasieskolor med sam-nat-ek-tek inom 20 km per lokalområde), år 2022. Källa: Skolverket/Infostat.
 • Tillgång till universitet (avstånd till närmaste universitet), år 2023. Källa: Infostat.

Vård och omsorg

 • Väntetider i vården (uppfyllelse av vårdgarantin, inom BUP, gynekologi, allmänpsyk samt specialistvård), år 2022. Källa: SKR, Väntetider i vården.
 • Tillgång till högspecialiserad vård (avstånd till närmaste universitetssjukhus, per lokalområde), år 2023. Källa: Infostat.
 • Närhet till akutsjukvård (avstånd till närmaste akutmottagning, per lokalområde), år 2023. Källa: 1177/Infostat.
 • Tillgång till vårdcentraler (avstånd till närmaste vårdcentral, per lokalområde), år 2023. Källa: 1177/Infostat.
 • Förskrivning av läkemedel som bör undvikas i äldreomsorg (förskrivning av benzodiasipiner m.fl inom hemtjänsten), år 2022. Källa: Socialstyrelsen/Öppna jämförelser.

Jobb och karriär

 • Storlek på och närhet till lokal arbetsmarknad (sammanvägning av storleken på det lokala arbetsmarknadsområdet och avstånd till centrum av området per lokalområde), år 2022. Källa: SCB/Infostat.
 • Långtidsarbetslöshet (andel öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader, bland 25–64 år), år 2022. Källa: Arbetsförmedlingen.
 • UVAS (andel unga som varken arbetar eller studerar, bland 17–24 år), år 2021. Källa: MUCF.
 • Pendling (andel som utpendlar från kommunen), år 2022. Källa: SCB

Infrastruktur

 • Närhet till trafikflygplats (avstånd till närmaste trafikflygplats, per lokalområde), år 2023. Källa: Lantmäteriet/Infostat.
 • Tillgång till elektrifierad järnväg (avstånd till närmaste järnvägsstation med elektrifierad järnvägsförbindelse, per lokalområde), år 2023. Källa: Trafikverket/Infostat.
 • Tillgång till kollektivtrafik (andel invånare med max 500 meter till närmaste trafikerade hållplats), år 2021. Källa: SCB/Kolada.
 • Täckning bredbandsnät (andel invånare med tillgång till bredband minst 100 Mbit/s), år 2022. Källa PTS.
 • Täckning mobilnät (andel av befolkningen som täcks av mobilt bredband inomhus med minst 30 Mbit/s), år 2022. Källa: PTS.

Trygghet

 • Skjutningar (antal skjutningar inom 10 km de senaste 36 månaderna, per lokalområde), maj 2023. Källa: Polisen/Infostat.
 • Närhet till utsatta områden (avstånd till närmaste utsatta område, per lokalområde), år 2023. Källa: Polisen/Infostat.
 • Tillgång till polisstation (avstånd till närmaste polisstation, per lokalområde), år 2023. Källa: Polisen/Infostat.
 • Etnisk segregation (boendesegregation avseende svensk/utländsk bakgrund, per lokalområde), år 2022. Källa: SCB/Infostat.
 • Tillgreppsbrott (antal anmälda tillgreppsbrott per 1 000 invånare), år 2022. Källa: Brå/Polisen.

Service

 • Butiker i centrum (antal butiker inom etablerade kedjor i centrum i huvudorten), år 2023. Källa: Infostat.
 • Tillgång till matbutiker (antal matbutiker inom 3 km, per lokalområde), år 2023. Källa: Infostat.
 • Tillgång till restauranger (antal restauranger inom 3 km, per lokalområde), år 2023. Källa: Infostat.
 • Tillgång till återvinningscentral (avstånd till närmaste återvinningscentral, per lokalområde), år 2023. Källa: Infostat.

Fritid

 • Aktivitet i idrottsföreningar (organiserade idrottsaktiviteter per invånare), år 2021. Källa: Riksidrottsförbundet.
 • Tillgång till elljusspår (antal elljusspår per 10 000 invånare), år 2019. Källa: SKR/Kolada.
 • Tillgång till gym (avstånd till närmaste gym, per lokalområde), år 2023. Källa: Infostat.
 • Tillgång till mark som inte är tätbebyggd (andel av kommunens yta), år 2023. Källa: Lantmäteriet/Infostat.
 • Tillgång till Filmstad (avstånd till närmaste Filmstaden, per lokalområde), år 2023. Källa: Infostat.
 • Tillgång till utomhusbad (avstånd till närmaste utomhusbad, per lokalområde), år 2023. Källa: Havs- och vattenmyndigheten/Infostat.

Privatekonomi

 • Bostadspriser (m² småhus i det lokala prisläget som en genomsnittlig lärarlön i det regionala löneläget räcker till), år 2022. Källa: SCB/Medlingsinstitutet/Infostat.
 • Elpris (Nils Holgersson-modellen, index för total elkostnad för en typfastighet), år 2022. Källa: Nils Holgersson-gruppen.
 • Skattesats (total kommunal- och regionalskatt), år 2023. Källa: SCB.

Offentlig ekonomi

 • Soliditet i kommunen (kommunens egna kapital dividerat med summan av tillgångar, nyckeltal på ekonomisk sårbarhet), år 2022. Källa: SCB.
 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt